sk

Cookies

Informácie o používaní súborov cookies v slovenskom jazyku

Portál DanubeKayaker sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Cookies sú malé „súbory“, ktoré sa uložia na váš pevný disk. Toto umožní uľahčenie navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky.

Naše webové stránky si môžete prezerať samozrejme aj bez cookies.

Väčšina prehliadacích programov akceptuje cookies automaticky. Zápisu cookies na pevný disk môžete zabrániť tak, že v nastaveniach prehliadača zvolíte „neakceptovať cookies“. Presné nastavenie tejto funkcie nájdete v návode k vášmu prehliadača. Cookies, ktoré sa do vášho počítača už dostali, môžete kedykoľvek vymazať. Ak ale nebudete akceptovať cookies, môže to viesť k obmedzeniam funkcií našich ponúk.

Používame len cookies, ktoré používa interne CMS WordPress, jeho officiálnych pluginov a sledovanie návštevnosti stránok Google Analytics.

Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných ich prostredníctvom sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán. Upozorňujeme, že tieto tretie strany môžu informácie, ktoré získali prostredníctvom cookies, skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

Pokiaľ dôjde k prevodu vlastníctva týchto stránok na inú osobu či spoločnosť,
všetky získané dáta prejdú do užívania novému vlastníkovi za dodržania platnosti tohto Vyhlásenia.

Information about the use of cookies in english language

DanubeKayaker is guaranteed to treat personal data and information confidentially and to protect them against potential misuse.

Cookies are small „files“ that are stored on your hard drive. This will facilitate navigation and a high level of user-friendliness of the website.

You can also browse our website without cookies.

Most browsing programs accept cookies automatically. You can avoid writing cookies to your hard drive by choosing „do not accept cookies“ in your browser settings. See the instructions for your browser for this feature. Cookies that have already been downloaded to your computer can be deleted at any time. However, if you do not accept cookies, this may result in restrictions on the features of our offers.

We only use cookies that use internal CMS WordPress, its official plugins, and tracking Google Analytics site traffic.

Cookies used by third parties and the use of the data obtained through them are governed by the privacy policies of the third parties concerned. Please note that these third parties may combine the information they receive through cookies with any other information you provide to them or which they have obtained as a result of using their services.

If the ownership of these pages is transferred to another person or company,
all acquired data will be put to use by the new owner for compliance with this Statement.